MÜLKİ İDARE:
İçişlerinden Önemli Hamle YİKM

Yeni Büyükşehir Belediye Kanun Tasarısında İl Özel İdareleri kalıdırılıyor ancak yerine özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz  "
Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi" adında bir kurum ihdas ediliyor. Kurumun yönetimi illerde Vali Yardımcısı ilçelerde ise Kaymakamlar tarafından yürütülecek. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatının bu hamlesi Mülki İdare'yi yeni yapı içerisinde zayıflamaktan kurtarmış gibi gözüküyor.

İşte tasarıdaki o düzenleme:

Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi


MADDE 4- (1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde yatınm ve hizmetlerin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi; afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi; ilin tanıtımı; gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi; ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi, hukuki destek sağlanması ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Yatınm İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile bu illere bağlı ilçeler ve diğer illerde de Yatınm İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulabilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, ödeneğini göndermek şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla yapabilirler.

(2) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın mart ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.

(3) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri hukuk, afet ve acil yardım, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon birimi ile idari birimden oluşur. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin sevk ve idaresi, vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Vali yardımcısı bu görevlerini vali adına yürütür ve valiye karşı sorumludur. İlçelerde bu görev kaymakamlar tarafından yerine getirilir.

(5) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine tabi olmadan tam veya kısmi zamanlı veya belli bir konu veya proje süresiyle sınırlı olmak koşulu ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlara ödenecek ücret İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet alımı yapabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilir. Norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde vali tarafından belirlenir. Gerektiğinde valiler tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(6) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri özel bütçeli kuruluşlardır. Valiler tarafından hazırlanan bütçeler İçişleri Bakanlığınca uygun görüşle Başbakanlığa sunulur. Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı devlet mali yılıyla aynı olup bütçe dışında harcama yapılamaz. Gerekli olması halinde ek bütçe yapılabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri bütçesiyle muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir. Kurumun üst yöneticisi vali, harcama yetkilisi görevli vali yardımcısıdır.

a) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin gelirleri şunlardır;

1) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay.

Merkezi idare kuruluşlarınca gönderilecek ödenekler.

2) Faiz, kira ve hizmet gelirleri.

3) Bağış ve yardım gelirleri.

4) Diğer gelirler.

b) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin giderleri şunlardır;

1) Doğal afet ve acil yardım giderleri.

2) Her türlü proje giderleri.

3) Avukatlık, danışmanlık ve denetim giderleri.

4) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

5) Tanıtım ve ödüllendirme giderleri.

6) Yapım, bakım ve onarım için yapılacak giderler.

7) Faiz, borçlanma ve sigorta giderleri.

8) Dava takip ve icra giderleri.

9) Kanunlarla yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

10) Mevzuatla vali ve kaymakamlara verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

11) Personel giderleri.

12) Diğer giderler.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon merkezi bütçesinden karşılanabilir.

(8) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır:

a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 0.25'i, büyükşehir belediye sının il sının olan illerdeki yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilmiş olan görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ayrılır. Ayrılan bu pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Maliye Bakanlığı tahsil edilen payın % 60'ını eşit olarak doğrudan, % 40'ını ise yatınm izleme ve koordinasyon merkezleri arasında nüfus esasına göre dağıtır. Her il için öngörülen payın % 75'i valilik, % 25'i ise kaymakamlıklara ayrılır. İldeki kaymakamlıklar için ayrılan payın % 60'ı ilçelerin sayısına, % 40'ı ise ilçelerin nüfusuna göre dağıtılır.

b) Yatınm izleme ve koordinasyon merkezlerinin bütçesinde bu merkezlerin amacı doğrultusunda kaymakamlık tarafından harcanmak üzere valinin onayı ile ilçelere ödenek tahsis edilebilir. Kaymakamlıklara tahsis edilen ödenekler yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri adına ilçede açılacak bir hesaba yatmlır ve bu merkezlerin tabi olduğu harcama usul ve esaslanna göre harcanır.

c) Bu fıkra kapsamındaki payların dağıtımına esas il ve ilçe nüfusları, her yılın Ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumundan alınarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

(9) Merkezi idare tarafından bu illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi, izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon merkezi tarafından sağlanır.

(10) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon merkezi aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan harcamalar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek il yatırım izleme ve koordinasyon merkezine veya hizmeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(11) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümünün 45 inci sırasından sonra gelmek üzere ekli (25) sayılı listedeki illerde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri listedeki sırasıyla eklenmiştir. 

Haberin yayın hakkı yasal olarak Amirler.NET'e aittir. Yalnızca aktif link verilerek alıntılanabilir
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
fatih dede 10 ay önce

il özel idarelerinin ismi değişmiş sadece. sorumluklarından tut görevlerine kadar il özelidaresi ne yapıyosa ufak bir iki ayrıntı dışında yatırım ve izleme koordinasyon merkezide aynı görevleri yapacak hayırlısı olsun

Misafir Avatar
mehmet öz @ÜSTAD 11 ay önce

üstad ne olacak durum bi ses ver yardım et!

Misafir Avatar
Mert KUL 2 yıl önce

5. proğraf "yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin personeli 657 sayılı devlet memurları kanuna tabidir" ibaresi kanun taslağında yazıyordu. bu ibare tbmm genel kurulu görüşmelerinde kanun metninden çıkartılarak işçi personel de çalıştırılmasının önü açılmıştır.

Misafir Avatar
semih @fatih34 2 yıl önce

şu develtin her işi böyle

Misafir Avatar
haluk 2 yıl önce

bademler nerden geldi haluk?biz getirdik efendim...mardindekilere benziyor...yok efendim biz aldık:)))bu konuşmalar çok önem verdiğiniz meclis içişleri komisyonunda mezkur kanun teklifinin görüşmelerinde geçmiştir...haluk'un görevi süpermiş:))))

Misafir Avatar
fatih34 2 yıl önce

aslında koordinasyon toplantıları da bakarsanız kamu yatırmların koordinasyonu için yapılmış ve tam da bu yikm'nin görevlerine denk düşer nitelikte.

Misafir Avatar
mesut kar 2 yıl önce

koordinasyon kurulu il planlama koordinasyon toplantıları gibi olur. türkiyede kim kime danışır arkadaşlar? kurullar ve komisyonlar ne işe yarar? büyükşehir başkanları patron olur, vali ve kaymakamlar da imar-rant-ihale üçgenine yavaş yavaş alışıp ordan da siyasete ve ankaraya taşınırlar. ülke kaybetmiş kime ne? birileri başkan olsun, sistem sonradan düzelir...

Misafir Avatar
Berra-İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlükleri 2 yıl önce

eee peki benim anlamdığım şey il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin yeri ne olacak aynı işlevde iki kuruluş tam bir türkiye çıkmazı sanırsam:)

Valilere, mahkeme kararı ile dönme yolu kapandı
Torba kanundan vali ve üst düzey bürokratlara kötü haber var. Yeni düzenleme ile vali, emniyet müdürü,...

Haberi Oku